Shkolla Arberia

Home > Rreth Nesh

Shkolla Arberia eshte shkolle jo publike 9 vjecare dhe e mesme

Konsultim falas Apliko

Rreth Nesh

Arberia Ku Edukimi Takon Suksesin

Shkolla Arberia është një institucion i lartë arsimor jopublik, i themeluar nga zoti Xhemal Balla në vitin 2000, dhe ka një histori 20-vjeçare të suksesshme. Me një numër prej 3180 nxënësish dhe 66 klasa, shkolla është një qendër e shkëlqyeshme e arsimit. Përfshirja e klasave nga kopeshti deri në klasën e XII-të është e rëndësishme për nevojat e nxënësve. Shkolla është e licencuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe punon me programet dhe tekstet e miratuara nga MASR.
Me një theks të veçantë në mesimdheninë e mirë dhe zhvillimin e talentit, Shkolla Arberia është një vend ku nxënësit përgatiten për të arritur sukses në të ardhmen e tyre, në të gjitha sferat e jetës.
professor-1.png
1 +

vite eksperiencë

student.png
3480 k

nxënës

SHKOLLA ARBERIA

Ku Edukimi Takon Suksesin dhe Talentet Zhvillohen

Një aspekt i veçantë i Shkollës Arberia është angazhimi i saj ndaj aftësimit të nxënësve për të përballur sfidat e shoqërisë dhe të botës së globalizuar. Kjo shkollë është e licencuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, dhe ka një program mësimor të pasur dhe shumështresor. Shkolla është e përkushtuar ndaj përgatitjes së nxënësve për të ndikuar pozitivisht në shoqëri dhe për të bërë ndryshime pozitive në jetë.
Përveç mësimdhënies së mirë, Shkolla Arberia po ashtu investon në aftësimin e nxënësve nëpërmjet programeve ekstrakurrikulare dhe mbështetjes së talenteve të tyre. Ajo siguron mjedisin komod të mësimit, laboratorë bashkekohor, ambiente sportive, dhe ushqim të kujdesshëm për nxënësit. Për më tepër, shkolla ofron klube artistike si sport, pikture dhe dance, duke gjallëruar ndjenjën estetike tek femijët.
Me një synim të qartë për të promovuar aftësitë dhe potencialet e nxënësve të saj, Shkolla Arberia është një shembull i shkëlqimit në arsimin e mesëm. Kjo shkollë është një vend ku edukimi takon suksesin dhe ku nxënësit janë të përgatitur për të arritur në të ardhmen e tyre, në të gjitha sferat e jetës.

Shkolla Arberia

Synimi

Nxitja e Zhvillimit të Plotë të Nxënësve Akademike, Shoqërore dhe Lidership

Ne synojmë të ndihmojmë nxënësit të përmirësojnë aftësitë e tyre akademike dhe shoqërore, të zhvillojnë aftësitë e punës në grup, të kultivojnë prirjet e lidershipit, të nxisin të menduarit afatgjatë dhe planifikimin e të ardhmes, si dhe të shprehin idetë dhe mendimet e tyre individuale, duke i vlerësuar edhe ato të të tjerëve.

Edukimi i Përshtatur për Botën e Sotme dhe të Ardhmen

VIZIONI

Vizioni i Shkollës Arberia është të përgatisë nxënësit për të përballur sfidat globale duke vlerësuar kulturën, gjuhën dhe teknologjinë bashkekohore. Ndërkohë, synojmë të krijojmë një mjedis mikpritës dhe mbështetës, ku mësuesit inkurajojnë pjesëmarrjen aktive të nxënësve në procesin e mësimit. Kjo ndihmon të formohet një mjedis i mësimdhënies që vendos nxënësin në qendër dhe e bën edukimin një aventurë të stimulueshme dhe të kënaqshme.

Sfida Jone

Shkolla Arberia përkushtohet ndaj përparimit të shoqërisë duke aftësuar nxënësit për të marrë pjesë aktivisht në demokraci dhe për të përballur sfidat e ekonomisë së tregut të lirë. Ne besojmë se një përgatitje e shëndoshë në shkollë është parakusht i suksesit tonë në këtë sfidë dhe synojmë të investojmë në përgatitjen e nxënësve elitë për të arritur sukses në sfidat e jetës dhe karrierës
professor-1.png
20 +

vite eksperiencë

quote.png
50 +

Klasa

Stafi

Udhëheqje Profesionale për Edukimin e Nxënësve

zv. Drejtoresha e 9 vjecares

Aferdita Balla